Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
3 NỮ Kỹ sư đóng gói tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
6 Nữ Kỹ sư may tiến cử TỈNH MIE 02.06.2023
4 Nữ Kỹ sư chuẩn bị nguyên liệu may TỈNH MIE 02.06.2023
6 Nam Kỹ sư Kỹ thuật tiến cử TP SAPPORO 20.06.2023
2 Nam Đơn hàng Hoàn thiện nội thất TỈNH KANAGAWA 27.04.2023
1 Nữ Đơn hàng May quay lại ( 2 Đầu Nhật - Việt) TỈNH HIROSHIMA Khi đủ FORM
2 Nữ Đơn hàng TTS Điều dưỡng TỈNH HIROSHIMA 19.03.2023
2 Nam Đơn hàng kỹ sư Bảo trì, Bảo dưỡng TỈNH TOKUSHIMA 15.02.2023
3 Nam Đơn hàng làm mái nhà TỈNH IBARAKI(SATO) 04.03.2023
4 Nữ Đơn hàng May mặc TỈNH FUKUOKA 20.03.2023

Sự kiện - hoạt động