Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 Nam Sản xuất sản phẩm nhựa TỈNH SAITAMA 26.09.2022
1 Nữ Vệ sinh tòa nhà TỈNH KANAGAWA 26.09.2022
3 nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TỈNH HOKKAIDO 29.09.2022
3 Nam, 2 Nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TỈNH HOKKAIDO 28.09.2022
6 Nữ Chế biến thực phẩm, thủy sản TP SHIRANUKA 27.09.2022
2 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH YAMAGATA 16.09.2022
3 nam Xây dựng tổng hợp TP FUTABACHOU 09.09.2022
1 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SAITAMA 30.08.2022
1 Nam Cốp pha TỈNH MIYAGI 27.08.2022
1 Nam Xây dựng tổng hợp TỈNH SHIZUOKA 27.08.2022

Sự kiện - hoạt động